Subsidi extraordinari per a treballadores de la llar

08.05.2020


En l'actual context d'alarma, el govern estatal va aprovar un subsidi extraordinari per afavorir les persones treballadores de la llar (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març). El passat 4 de maig es publicava la Resolució que desenvolupa el procediment per sol·licitar-lo.

És un subsidi extraordinari per protegir a les persones que pertanyen al Sistema Especial per a Treballadores de la Llar i que a causa del COVID-19 se'ls ha extingit el contracte laboral o han deixat de prestar serveis total o parcialment. 

Aquest subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d'atur, atès que no cotitza per aquesta contingència. 

Persones beneficiàries 

El pot sol·licitar tota persona treballadora de la llar que estigués donada d'alta a la Seguretat Social en el moment de la declaració de l'estat d'alarma (14 de març), i que per causes alienes a la seva voluntat i evitar el risc de contagi del coronavius: l'ocupador/titular de la llar li hagi reduït el nombre d'hores de la seva jornada total o parcialment, de manera temporal; o que el contracte s'hagi extingit per acomiadament, desistiment de l'ocupador, mort o qualsevol altra causa de força major imputable a l'ocupador. 

Termini de presentació 

A partir del dia 5 de maig i fins el darrer dia del mes següent al que finalitzi l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. 

Quantia del subsidi i compatibilitats 

La quantia a percebre és el 70% de la base reguladora de l'activitat que hagués deixat de fer, sense poder superar el límit de 950€ (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. Aquest subsidi és compatible amb altres activitats iniciades amb posterioritat a la sol·licitud del subsidi. Però és incompatible amb les prestacions per incapacitat temporal o per permís retribuït recuperable i la realització d'activitats por compte propi o d'altri per les que percebi ingressos superiors a 950€. 

Durada del subsidi 

 Des de la data en què l'ocupador de llar dóna la treballadora de baixa a la Seguretat Social o li redueix la jornada i fins a un mes després de la fi de la vigència de l'estat d'alarma (o abans si la treballadora es reincorpora al seu treball amb la jornada habitual). 

Sol·licitud: documentació i canals de presentació 

El model de sol·licitud es pot omplir on line o també manualment si es descarrega i s'imprimeix el pdf, en funció de la presentació: 

 ONLINE: si es disposa d'un DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve la persona treballadora pot presentar-ho online al Registre Electrònic General de la AGE y en la SEDE electrònica del SEPE https://sede.sepe.gob.es

PRESENCIAL: la sol·licitud està disponible a l'enllaç https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/proce_ciudadan os/subsidios_SEEH.html 

Es pot presentar a qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o a les oficines de correus, dirigint-la a Unitat Subsidi Empleades Llar. 

Direcció General de Servei Públic d'Ocupació Estatal, Carrer Comtessa de Venadito Nº9, 28027-Madrid. 

Per descarregar la sol·licitud NO es necessita DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve La sol·licitud ha d'anar acompanyada de: o fotocòpia dels documents que acreditin la identitat de la persona treballadora i la de tots els seus ocupadors o Declaració Responsable dels seus ocupadors / titulars de la llar (segons model disponible en aquesta web "Declaració responsable de la persona ocupadora de persones treballadores de el sistema especial per a treballadors de la llar ", o bé la carta d'acomiadament o acreditació de la seva baixa a la Seguretat Social.

FAQS UGT:

https://ugt-cat.net/subdominis/premsa/subsidi_extraordinari_per_a_empleades_llar.pdf