Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

16.04.2020

  • Finançament autònoms/es:
  • Article 29: Línia Avals per la cobertura per compte de l'estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms
  • Article 30: Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO amb la finalitat d'augmentar les línies ICO de finançament d'empreses i autònoms.

Article 34: moratoria de les cotitzacions a la Seguretat Social. 

Article 35: ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.