RDL 24/2020 de 26 de juny, de mesures de recolzament per a treballadors autònoms

01.07.2020
 • Nou cessament d'activitat
 • Sol·licitud: abans del 15 de juliol de 2020 a la Mútua Col·laboradora.
 • Dates de la percepció: de l'1 de juliol 2020 al 30 de setembre 2020
 • Requisits:
  - Treballadors afiliats al RETA
  - Tenir cobert un període mínim de cotització de 12 mesos consecutius anteriors. Els autònoms que els mesos de juliol, agost o setembre de l'any anterior no estiguessin donats d'alta al RETA quedarien exclosos.
  - Reducció facturació 3r trimestre 2020 mínim un 75% vs facturació 3r trimestre 2019.
  - Rendiment net 3r trimestre 2020 no superior a 5.818,75 (1.939,58 mensual).
  - Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social
  - En cas de tenir treballadors contractats, obligacions laborals i de seguretat social asumides.

 • A partir de l'1 de juliol, exempció a les cotitzacions a la seguretat social i formació professional per treballadors que que fins a 30/06 hagin percebut la prestació extraordinària de cessament d'activitat (RDL 463/2020 de 14 de març) amb les següents quantitats:
  - 100% cotitzacions mes de juliol
  - 50% cotitzacions mes d'agost
  - 25% cotitzacions mes de setembre