PROTOCOL I GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DIRIGIDA A L’ACTIVITAT COMERCIAL EN ESTABLIMENT FÍSIC I NO SEDENTARI

15.05.2020
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha elaborat un protocol de bones pràctiques dirigida a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari.


ENLLAÇ DIRECTE:

https://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_desconfinament_Comerc.pdf 

Aquest protocol es concep com un marc general i ampli, consensuat i acordat amb el sector i amb els principals sindicats, i que es podrà completar amb les decisions i els protocols que adoptin i acordin les empreses en el marc del dret de participació dels òrgans de representació dels treballadors, a través dels delegats de prevenció i els comitès de seguretat i salut1 . S'han tingut compte, a més, les diferents instruccions i recomanacions elaborades pel Ministeri de Sanitat. 

Aquest protocol es configura com una referència amb un compendi de mesures de seguretat i serveix de guia de bones pràctiques, de fàcil comprensió per al sector comercial. La seva eficiència dependrà de la consciència, responsabilitat i solidaritat tant de les empreses i el seu personal com dels consumidors; entre tots podrem fer front a la pandèmia del coronavirus amb eficàcia i evitar un efecte negatiu en l'economia, l'ocupació i la salut del nostre país. 

En consultar aquesta guia caldrà tenir en compte les condicions específiques establertes en les ordres ministerials que regulen cadascuna de les fases de desescalada per adaptar les indicacions del protocol a les mesures pròpies de cada fase com, per exemple, l'aforament permès en un establiment comercial.