Prestació extraordinària per autònoms/es que cessin l’activitat del Govern d’Espanya

16.04.2020

El Govern d'Espanya ha posat en marxa una prestació extraordinària per a treballadors/es autònoms/es que cessin l'activitat a causa de l'estat d'alarma. Es pot demanar fins el 30 d'abril del 2020. 

Llegeix atentament aquest apartat per saber si pots ser-ne beneficiari i com pots sol·licitar-la!

Qui ho pot sol·licitar?

o Treballadors autònoms inclosos al RETA, treballadors autònoms agraris inclosos al Sistema Especial per Treballadors per compte propi agraris, les activitats dels quals quedin suspeses pel RD 463/2020

o Treballadors autònoms inclosos al RETA, treballadors autònoms agraris inclosos al Sistema Especial per Treballadors per compte propi agraris, que sense cessar l'activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior, sempre que no es trobin el algun dels supòsits següents:

- Treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional, quan la seva mitjana de facturació en els mesos de campanya de producció anteriors al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació als mateixos mesos de la campanya de l'any anterior

- Treballadors autònoms dels següents codis CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004. Sempre que no cessant l'activitat, la seva facturació en el mes natural anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75% en relació amb la efectuada en els darrers 12 mesos.

o Socis treballadors de les cooperatives de treball associat.


• Ho poden sol·licitar els autònoms que tinguin treballadors a càrrec?

o Sí, els que es trobin en un dels supòsits de la pregunta anterior, poden presentar un ERTE pels treballadors i sol·licitar aquesta prestació.


• Quins son els requisits?

o Estar afiliat i d'alta al RETA en el moment que es declara l'estat d'alarma

o En el cas que l'activitat no es vegi directament suspesa segons el RD 463/2020, acreditar la reducció dels ingressos en, almenys, un 75%

o Estar al corrent de pagament de totes les quotes (si no és el cas, es disposarà d'un termini de 30 dies naturals per fer efectius els pagaments)

o No serà necessari per causar el dret a aquesta prestació tramitar la baixa al règim de SS corresponent.


• Quina és la percepció i la seva durada?

o L'equivalent al 70% de la base reguladora.

Quan s'hagi cotitzat per cessament d'activitat durant almenys 12 mesos: 70% de la base reguladora

Quan s'hagi cotitzat per cessament d'activitat menys de 12 mesos: 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al que es pertanyi.

o La durada serà d'un mes. Ampliable fins l'últim dia del mes en que acabi l'estat d'alarma.


• On es sol·licita?

o A la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la que s'hagi adscrit l'autònom/a

o Autònoms/es que tinguin concertada la protecció per contingències professionals amb l'INSS: al SEPE.


• Com?

o Les mútues i el SEPE tenen habilitats formularis amb els documents de sol·licitud i es fa de forma telemàtica.


• Documentació a presentar?

o Cessament d'activitat per força major:

- Declaració jurada amb la data de producció de la força major, és a dir el dia en què es declara l'estat d'alarma (14/03/2020). Amb el model normalitzat que tingui cada mútua

o Per pèrdua d'ingressos:

- Informació comptable que justifiqui la pèrdua: llibre de registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d'ingressos i despeses; llibre de compres i despeses.

o Declaració jurada on hi consti que es compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a la prestació.


• Quan?

o Si el RD ens ha obligat a tancar/parar l'activitat -> des del 18/03/2020

o Fins l'últim dia del mes següent al que es produeixi la finalització de l'estat d'alarma.


• Quin és el termini màxim de sol·licitud?

o 30 d'abril de 2020.


• Quin és el termini de resolució?

o Segons l'art. 11.5 del RD 1541/2011 la mútua corresponent ha de resoldre la sol·licitud en un termini de 30 dies hàbils des de la recepció de la documentació.


• Hem de pagar les cotitzacions del mes de març?

o S'ha d'abonar la cotització corresponent als dies previs a la declaració de l'estat d'alarma.

o Si s'arriba a pagar tot el mes, la TGSS tornarà la part corresponent d'ofici.


• Apartats nous publicats al RDL 11/2020 que modifiquen el RDL 8/2020


Fonts i més informació:

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

https://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/criterio_5-2020.pdf