Línia d'ajuts per a treballadors/es autònoms/es de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Famílies.

16.04.2020


Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Llegeix bé aquest apartat per conèixer aquesta línia d'ajuts de la Generalitat i saber si te'n pots beneficiar. La data límit per a sol·licitar-la és el 5 de maig de 2020.

-Resolució:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

-Tràmit de sol·licitud, aportació de documentació, resposta de requeriments i/o comunicar desistiments

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

En què consisteix?

o Prestació econòmica única

o Compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel RD 463/2020, de 14 de març; modificat pel RD 465/2020 i normes concordants.


• Persones beneficiàries:

o Persones treballadores autònomes, persona física

o Donades d'alta al RETA

o Amb domicili fiscal a Catalunya, i si escau, el centre de treball a Catalunya

o Que reuneixin els requisits de l'apartat 4 de la instrucció

- Persona treballadora autònoma persona física

- No disposar de fons alternatius d'ingressos Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat, Seguretat Social...

- Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020

- Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya

- En el cas de persones joves beneficiàries de l'ajut per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció

- Haver suspès l'activitat com a mesura derivada de l'aplicació del RD 463/2020 i el RD 465/2020

- Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior

o El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud.


• Quantia:

o Màxim 2.000€

o Determinació de l'import en funció del tipus de tributació:

- Estimació directa:

• Persones treballadores autònomes que s'han donat d'alta al RETA abans de l'1 de març de 2019

• Persones treballadores autònomes que s'han donat d'alta al RETA a partir de l'1de març de 2019

- Estimació objectiva:

• Procediment de concessió:

o Concurrència NO competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible

o Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació

o Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.


• Sol·licituds:

o Exclusivament per canals electrònics: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category


Termini de presentació:

o Del 6 d'abril de 2020 al 5 de maig de 2020.


• Incompatibilitats:

o Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.


• Enllaç a preguntes freqüents:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/


Fonts i més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384413

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

https://treball.gencat.cat/web/.content/06_-_inicia/04_-_treball_autonom/targeta-treball-autonom.pdf

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/