LÍNIA COVID-19 PER A LES MICRO I PETITES EMPRESES INDUSTRIALS

15.06.2020RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la que es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per el COVID-19 (ref. BDNS 509828), publicat 11 de juny de 2020 al DOGC.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798446.pdf 

Quines són les micro i petites empreses industrials que poden gaudir de l'ajut?

Empreses de menys de 49 treballadors, que formen part de l'àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades pels codis CCAE 10 a 33; i les de serveis a la producció de les CCAE 35 a 39, (veure Annex 1).

Persones físiques empresàries, dins els sectors d'activitat indicats anteriorment i que disposi de treballadors assalariats amb contracte indefinit a mantenir fins el 31 de desembre.

Què cal complir per demanar-ho?

Cal acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període de l'1 de març al 30 d'abril del 2020, en relació al mateix període de l'any 2019, i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Qui no pot gaudir de l'ajut? Els autònoms sense treballadors assalariats amb contracte indefinit.

Quin tipus d'ajut és? L'ajut és a fons perdut.

Només es pot demanar un únic ajut per empresa.

S'atorga per règim de concurrència competitiva.

La recepció de l'ajut va en funció de la puntuació de cinc criteris de la valoració: El territorial (s'assignarà una major puntuació a les empreses que s'han vist afectades com a conseqüència del funcionament anormal d'un proveïdor dels municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena), el fet d'haver presentat o no un ERTO, la facturació 2019, l'ocupació 2019, i l'afectació sectorial.

Fins quan es pot demanar l'ajut? fins l'1 de juliol de 2020.

Quantia de l'ajut? 1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l'1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d'ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Què necessito per presentar l'ajut?

1- Omplir el formulari que trobareu a l'enllaç del Canal Empresa. No cal adjuntar cap documentació (la memòria de l'activitat i l'afectació COVID-19 a l'empresa són camps autoeditables en el propi formulari). La Direcció General d'Indústria i la Intervenció Delegada ja comprovarà la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades.

2- En el formulari s'ha d'incloure tota la informació que s'indica com obligatòria, tant en relació al nombre de treballadors, la facturació, la reducció de la facturació en el període indicat i, en especial, la que detalla la memòria de l'empresa i activitat; i també cal descriure detalladament, dins el propi formulari, l'afectació de la pandèmia COVID-19.

COM PRESENTAR LA SOL•LICITUD

Cal seguir els següents passos:

1- Descarregar el formulari de la sol•licitud i guardar-lo a l'ordinador.

2- Emplenar el formulari, validar-lo i guardar-lo de nou a l'ordinador.

3- Adjuntar-lo en el pas 3 que s'indica a la pantalla.

4- En el moment d'enviar-lo, li demanarà que s'acrediti amb la seva signatura digital o que utilitzi l'IDcat mòbil.

5- Pot ser que un cop acreditat amb el certificat digital li hagi desaparegut el document. L'haurà de tornar a carregar i enviar-lo.

6- Si ho ha fet correctament li apareixerà una pantalla amb el codi de la sol•licitud i posteriorment rebrà un correu electrònic amb la mateixa informació.

Per poder presentar la sol•licitud és recomanable tenir un sistema operatiu Windows, ja que hi ha incompatibilitat amb els sistemes operatius Apple i Linux.

Annex 1- CCAE-2009 (ca) Classificació catalana d'activitats econòmiques

Tema10 Indústries de productes alimentaris

Tema11 Fabricació de begudes

Tema12 Indústries del tabac

Tema13 Indústries tèxtils

Tema14 Confecció de peces de vestir

Tema15 Indústria del cuir i del calçat

Tema16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

Tema17 Indústries del paper

Tema18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Tema19 Coqueries i refinació del petroli

Tema20 Indústries químiques

Tema21 Fabricació de productes farmacèutics

Tema22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

Tema23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl•lics

Tema24 Metal•lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

Tema25 Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips

Tema26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

Tema27 Fabricació de materials i equips elèctrics

Tema28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

Tema29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Tema30 Fabricació d'altres materials de transport

Tema31 Fabricació de mobles

Tema32 Indústries manufactureres diverses

Tema33 Reparació i instal•lació de maquinària i equips

Tema35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

Tema36 Captació, potabilització i distribució d'aigua

Tema37 Recollida i tractament d'aigües residuals

Tema38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització

Tema39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus