LÍNIA COVID-19 PER A EMPRESES SOCIALS

15.06.2020RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022 (ref. BDNS 507172). (DOGC núm. 8149 - 8.6.2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797176.pdf 

Qui pot ser beneficiàri/a d'aquest ajut?

Les empreses de l'economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.

b) Les societats laborals.

c) Les federacions de les entitats de l'economia social.

d) Les societats agràries de transformació.

e) Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.

f) Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques que preveu aquesta base.

g) Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Qui no pot gaudir de l'ajut?

No poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis; el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, i el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin serveis d'interès econòmic general:

a) Les empreses que operin en el sector de la pesca i l'aqüicultura, regulat pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

Quan l'ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat es repercuteixi en productes primaris (pagesos).

c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

e) Els ajuts, l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.

Quin tipus d'ajut és? Préstec:

a) Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial: 80% de l'import de la inversió. Mínim de 30.000 euros i Màxim d'1.000.000 d'euros.

Termini màxim del préstec: 15 anys, amb tipus d'interès variable: EURIBOR a 12 mesos

b) Préstecs per a capitalització d'entitats: import mínim de 10.000 euros i màxim de 60.000 euros per titular beneficiari del préstec, amb tipus d'interès variable.

c) Préstecs per a circulant: mínim de 30.000 euros i màxim de 100.000 euros.

Termini: fins a 5 anys, amb interès variable.

d) Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: mínim de 30.000 euros i màxim de 300.000 euros

Termini: màxim d'un any i el tipus d'interès dels préstecs serà fix.

Fins quan es pot demanar l'ajut? Des del 9 de juny del 2020 fins el 31 de desembre de 2022.

Com s'ha de fer la sol•licitud?

La sol•licitud de finançament s'ha d'efectuar per mitjà del formulari que hi ha al web de l'Institut Català de Finances (ICF), https://www.icf.cat, juntament amb la documentació que es preveu a la base 7.3 de l'Ordre TSF/176/2016, de 20 de juny, d'acord amb les indicacions de l'ICF.

Per empreses: La documentació que obtinguda de la presentació de la sol•licitud anterior s'ha de presentar electrònicament mitjançant el formulari de sol•licitud d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), o al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) o bé al web de l'Institut Català de Finances (https://www.icf.cat), incloent-hi les declaracions responsables que s'estableixen a la base 7.4 de l'Ordre TSF/176/2016, de 20 de juny.

Les persones físiques també poden presentar-lo presencialment a qualsevol de les oficines de registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les adreces de les quals es poden consultar al web https://treballiaferssocials.gencat.cat/registres, a la xarxa d'oficines de Gestió Empresarial (https://canalempresa.gencat.cat/xarxa-oge)